Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp trung ương)

admin

Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp trung ương) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153399-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Trình tự thực hiện – Bước 1: Cơ … Đọc tiếp “Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp trung ương)”

Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp trung ương)

admin

Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp trung ương) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153402-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Trình tự thực hiện – Bước 1: … Đọc tiếp “Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp trung ương)”

đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương)

admin

đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153403-TT Cấp thực hiện Cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Trình tự thực hiện … Đọc tiếp “đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương)”

Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)

admin

Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153404-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Đăng ký, quản … Đọc tiếp “Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)”

Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

admin

Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153406-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực Đăng ký, quản … Đọc tiếp “Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)”

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh)

admin

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153409-TT Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết Lĩnh vực … Đọc tiếp “Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh)”

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

admin

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153419-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định … Đọc tiếp “Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)”

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)

admin

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An Mã thủ tục B-BCA-153420-TT Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định … Đọc tiếp “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)”